Je bent hier:

Ledenbeleid & statuten

Ledenbeleid & statuten JCI Utrecht

Gebruikte begrippen

 • Geïnteresseerde: iemand uit de doelgroep (18-40 jaar) die interesse toont voor het lidmaatschap van JCI Utrecht.
 • Kennismakingsavond: Een door de ledencommissie georganiseerde avond waarop Geïnteresseerden worden voorgelicht over JCI en waarop de ledencie een ‘kennismakingsgesprek’ houdt met de Geïnteresseerden. Na afloop van deze avond adviseert de ledencie het bestuur over het al dan niet kennismaken van de Geïnteresseerden met de Kamer.
 • Kennismaker: een potentieel lid dat een Kennismakingsavond met de Ledencommissie heeft gehad en daarna wordt voorgesteld aan de Kamer.
 • Aspirant: een Kennismaker die heeft aangegeven dat hij lid wil worden van JCI Utrecht.
 • Overstapper: een lid van een andere Kamer welke lid wil worden van JCI Utrecht.
 • Herintreder:  iemand die in het verleden lid is geweest van JCI en die lid wil worden van JCI Utrecht.
 • Buddy: een lid van JCI Utrecht dat fungeert als begeleider en informatiebron en dat erop toe ziet dat de Kennismaker/Aspirant aansluiting houdt met de Kamer en dat het tijdig signaleert wanneer dit niet het geval is.

1. Doelstelling ledenbeleid

a. Doelstellingen

i. Lange termijn:

Het ledenbeleid geeft invulling aan de ontwikkeling van JCI Utrecht en definieert de visie op het ledenbeleid binnen JCI Utrecht. Het beleid wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld en wordt regelmatig door de ledencie geëvalueerd.

ii. Korte termijn:

Jaarlijks wordt door de ledencie een actieplan opgesteld waarin bepaald wordt welke acties noodzakelijk zijn. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • de ontwikkeling van het ledenaantal en de samenstelling van de Kamer;

 • het functioneren van alle processen omtrent Geïnteresseerden, Aspiranten, Leden, Overstappers en Oud leden (ook Ereleden en Senatoren);

 • alle andere denkbare en voor de hand liggende ontwikkelinge.

b. Verantwoordelijkheden

i. Taken/verantwoordelijkheden:
Volgens artikel 7.1 van de statuten beslist het bestuur omtrent toelating van de leden. Het zal zich bij het toelatingsbeleid laten adviseren door de ledencommissie. Hoe dat gebeurt, staat hier beschreven.

ii. Afbakening:

Het bestuur:

 • Houdt de administratie bij van (Aspirant-)Leden;

 • Is verantwoordelijk voor de administratieve aan- en afmelding van (Aspirant-)Leden in de landelijke DLA (Digitale Leden Administratie);

 • Controleert en evalueert de ledencie op het correct uitvoeren van het ledenbeleid en het jaarlijkse actieplan;

 • Besluit over het kennismaken van Geïnteresseerden over wie een bezwaar is binnengekomen en laat zich daarbij adviseren door de ledencie;

 • Besluit omtrent toelating van de Leden na het uitvoeren van hun installatieproject en laat zich daarbij adviseren door de ledencie;

 • Volgt in principe het advies van de ledencie en grijpt alleen in bij excessen.

 • Houdt de activiteit/aanwezigheid van leden bij;

 • Gaat met een positieve insteek gesprekken aan met inactieve leden;

 • Is het eerste aanspreekpunt voor Leden.

De ledencommissie:

 • Stelt het actieplan met betrekking tot het ledenbeleid voor dat jaar op in lijn met het ledenbeleid en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van JCI Utrecht (hierna te noemen Geïnteresseerden). De ledencie geeft binnen 7 dagen een reactie naar de Geïnteresseerde;
 • Voert de kennismakingsgesprekken met de Geïnteresseerden;
 • Adviseert het bestuur over het al dan niet kennismaken van de Geïnteresseerden met de Kamer;
 • Inventariseert de bezwaren van individuele leden met betrekking tot het kennismaken van de Geïnteresseerden;
 • Adviseert het bestuur met betrekking tot bezwaren;
 • Is betrokken bij de voortgang van Aspiranten en informeert het bestuur hierover;
 • Is het formele aanspreekpunt voor de Aspiranten tot het lidmaatschap is toegekend;
 • Zorgt ervoor dat elke Kennismaker aan een Buddy wordt gekoppeld;
 • Begeleidt de installatieprojecten en geeft het go/no go-besluit voor het uitvoeren van het installatieproject;
 • Organiseert Aspirantenavonden waarop de Aspiranten voorgelicht worden over JCI;
 • Coördineert de Buddy’s, licht de buddytoolkit toe en is het eerste aanspreekpunt voor Buddy’s;
 • Adviseert het bestuur over het benoemen van een Aspirant tot Lid.

De buddy:

 • Is lid van de Kamer;
 • Is voor de Aspirant het eerste aanspreekpunt en vraagbaak;
 • Is klankbord voor en verlengstuk van de ledencommissie met betrekking tot de inzet en de betrokkenheid van de Aspirant bij de Kamer;
 • Is geen lid van de ledencie;
 • Volgt verder de richtlijnen voor buddy’s zoals die vermeld zijn in de Buddy Toolkit (bijlage I).

iii. Verhouding van de ledencommissie t.o.v. de Kamer:
De ledencommissie wordt benoemd door het bestuur. In de ledencommissie kunnen uitsluitend leden zitting nemen, bij voorkeur mensen die al minimaal één jaar lid zijn. De voorzitter van de ledencommissie is traditioneel de afgetreden voorzitter van de Kamer (van het voorgaande jaar). In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. Hiermee wordt de continuïteit van het ledenbeleid voor minimaal twee jaar geborgd. Indien de afgetreden voorzitter geen zitting kan nemen in de ledencie (bijv. omdat hij geen lid meer is van de Kamer), neemt bij voorkeur een ander afgetreden bestuurslid die rol op zich.

2. Nieuwe leden

a. Procedure van Geïnteresseerde tot Lid

Volgens artikel 6 van de statuten kunnen “slechts natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar, doch niet van veertig jaar aan het begin van het verenigingsjaar hebben bereikt en werkzaam of woonachtig zijn in of anderszins een maatschappelijke binding hebben met Utrecht of wijde omstreken lid van de vereniging zijn.”

De procedure wordt op de volgende manier weergegeven:

GEINTERESSEERDE

 • Geïnteresseerde stuurt mailtje naar leden@jci-utrecht.nl en maakt zijn interesse voor het lidmaatschap van JCI Utrecht kenbaar.
 • Na screening van CV en motivatie wordt de Geïnteresseerde uitgenodigd voor een Kennismakingsavond met de ledencie, of direct afgewezen
 • Na afloop van de Kennismakingsavond adviseert de ledencommissie het bestuur over het wel/niet kennismaken van de Geïnteresseerde met de Geïnteresseerde Kamer.
 • De Geïnteresseerde wordt door de ledencie benaderd of de Geïnteresseerde Kennismaker tot verdere kennismaking wil overgaan en wordt op de hoogte gebracht van het besluit

KENNISMAKER

 • Na instemming van het bestuur en de Geïnteresseerde worden CV en motivatie van de Geïnteresseerde verstuurd aan de Kamer.
 • Leden hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen volgens de bezwaarprocedure (zie onderdeel C van dit hoofdstuk).
 • Zonder bezwaar wordt de Geïnteresseerde op de volgende Kamervergadering geïntroduceerd als Kennismaker (max. 4 Kennismakers in één vergadering).
 • De Kennismaker krijgt bij voorkeur op zijn eerste en uiterlijk op zijn tweede Kamervergadering een buddy toegewezen.
 • De Kennismaker mag maximaal drie maanden ‘snuffelen’ en laat dan aan de ledencommissie weten of hij Aspirant wil worden of niet.
 • Het bestuur heeft de mogelijkheid om in overleg met de ledencie binnen deze drie maanden de Kennismaker het aspirant-lidmaatschap te ontzeggen.

ASPIRANT

 • Nadat het bestuur heeft ingestemd met het aspirant-lidmaatschap, voert de Aspirant samen met andere Aspiranten een Installatieproject uit.
 • Daarnaast is de Aspirant in voldoende mate aanwezig bij JCI Utrecht. (zie hoofdstuk 2 voor nadere eisen omtrent het installatieproject en de aanwezigheid).

LID

 • De ledencie adviseert het bestuur na afloop van het Installatieproject over de toekenning van het lidmaatschap aan de Aspirant.
 • Het bestuur besluit over de toekenning van het lidmaatschap aan de Aspirant.
 • Op de eerstvolgende Kamervergadering waarop de Aspirant aanwezig is, zal het bestuur zijn besluit kenbaar maken en het nieuwe Lid installeren d.m.v. het ‘pinnen’ met een officiële JCI-pin.

b. Van Geïnteresseerde tot Kennismaker

De hieronder genoemde selectiecriteria zijn niet ‘absoluut’, maar vormen een duidelijke leidraad voor de ledencommissie bij het selecteren van de Geïnteresseerde/Kennismaker. Het belangrijkste criterium is de ‘kwaliteit’ van de Geïnteresseerde. Hij dient qua gedachtegoed, beroep, andere lidmaatschappen, maatschappelijke ervaring, karakter, gedrag e.d. binnen de Kamer te passen. Uitgangspunt is dat het lidmaatschap voor zowel het aspirant-lid als de Kamer een duidelijke toegevoegde waarde moet hebben. Op de Kennismakingsavond zal daarom geïnventariseerd worden wat de Geïnteresseerde verwacht te ‘halen’ en te ‘brengen’ binnen de Kamer.

i. Representativiteit en diversiteit
In de Kamer is een diversiteit aan beroepen en functies vertegenwoordigd. De functie is minstens van zo groot belang als de branche waarin de Kennismaker werkzaam is. Aan elkaar gerelateerde personen (bijv. de partner van een lid) wordt afgeraden tegelijk lid te zijn van JCI Utrecht. Met het oog op beroepenspreiding streeft de Kamer naar een maximum van twee leden met exact hetzelfde beroep en maximaal vier leden uit dezelfde branche. Hierin adviseert de ledencommissie het bestuur. De ledencommissie en het bestuur kunnen besluiten af te wijken van het maximum van twee leden van hetzelfde beroep en/of vier leden uit dezelfde branche als:

 1. Er sprake is van opvolging: één van de leden zal na het jaar van toelating van de Aspirant de Kamer verlaten wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens of een (aangekondigde) andere reden.

 2. Er sprake is van een wezenlijk andere discipline of specialisatie binnen hetzelfde beroep en/of branche.

 3. De betreffende Kennismaker een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de Kamer, ondanks de overlap in beroep en/of branche.

ii. Leeftijd
Statutair kunnen de leden de leeftijd hebben van 18 tot (en met) 40 jaar. Geïnteresseerden met de leeftijd van 18 t/m 37 jaar kunnen toetreden tot de Kamer als Kennismaker/Aspirant. Overstappers van 18 tot (en met) 40 jaar kunnen toetreden tot de Kamer.

iii. Sekse
Zowel mannen als vrouwen zijn bij JCI Utrecht van harte welkom om lid te worden. Er is geen specifieke voorkeur voor mannen of vrouwen. Wel is het streven naar een evenredige verdeling binnen de bandbreedte van de percentages: 40/60 – 60/40. Dit criterium kan in de afweging over het besluit van het kennismaken van de Geïnteresseerde worden meegenomen.

iv. De omvang van het ledenbestand
Een ledenaantal van minimaal 35 is wenselijk. We streven naar een stabilisatie in het ledenaantal van rond de 50. De kwaliteit van nieuwe leden mag nooit lijden onder de noodzaak tot kwantiteit. Voor de dynamiek in de Kamer is de wenselijke instroom per verenigingsjaar circa 20% van het aantal (aspirant-)leden op 1 januari van dat betreffende jaar.

v. Pijlers
JCI kent vier pijlers: internationaal, community, persoonlijke ontwikkeling (training & coaching), business. Overkoepelend is de “fun”-factor die in elke pijler vertegenwoordigd is, maar waarvoor ook specifieke activiteiten georganiseerd worden. We streven ernaar dat de interesse en de activiteiten van de leden gelijkmatig verdeeld zijn over deze vier pijlers.

vi. Inspanningsverplichting
Op de Kennismakingsavond zal de ledencommissie de Geïnteresseerde voorlichten over de te verwachten inspanningsverplichting van gemiddeld een dagdeel per week. Van de Geïnteresseerde wordt verwacht dat hij hieraan kan voldoen. Daarnaast wordt er van hem verwacht dat hij aanwezig is op de Kamervergaderingen.

In het jaarlijkse actieplan (zie 1.a.ii) kunnen bestuur en ledencommissie onderbouwd afwijken van bovenstaande selectiecriteria.

c. Bezwaarmogelijkheid

i. Bezwaarmogelijkheid bestaande leden:
De ledencommissie en het bestuur van JCI Utrecht betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het introduceren van een Kennismaker en het voordragen van een Aspirant als lid van JCI Utrecht. Het belang van een zittend lid prevaleert boven het belang van een Geïnteresseerde. Desondanks kunnen er zwaarwegende redenen zijn van individuele leden om bezwaar te maken tegen een Kennismaker. In dit geval is er één bezwaarmoment mogelijk:

 • De aanwezigheid van een Kennismaker bij een vergadering van JCI Utrecht zal minimaal een week vóór de betreffende vergadering worden medegedeeld aan de Kamer. Direct daarna tot en met de zondag vóór de betreffende vergadering kunnen individuele leden bezwaar maken tegen de introductie van de Kennismaker in de Kamer.

ii. Bezwaar maken:
Leden kunnen alleen bezwaar maken tegen een Kennismaker indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn, een en ander ter beoordeling van het bestuur. Het bezwaar moet schriftelijk (per e-mail) worden ingediend bij de ledencommissie en voorzien zijn van een duidelijke motivatie.

De ledencommissie en het bestuur behandelen eventuele bezwaren te allen tijde vertrouwelijk. Over de bezwaarmaker worden geen mededelingen gedaan, behalve aan het bestuur van de Kamer.

iii. Besluitvorming bezwaren:
Indien bezwaar wordt gemaakt, treedt de ledencommissie altijd in contact met de bezwaarmaker(s), het bestuur en eventueel de Kennismaker, alvorens een advies uit te brengen.

 • Indien de ledencommissie adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren, stelt zij het bestuur hiervan op de hoogte. Indien het bestuur dit advies volgt en besluit het bezwaar ongegrond te verklaren, wordt de bezwaarmaker(s) door het bestuur hiervan op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de inhoud van het bezwaar, dit ter beoordeling van het bestuur op advies van de ledencie, wordt de Kennismaker geïnformeerd over het bezwaar.

 • Indien de ledencommissie adviseert het bezwaar gegrond te verklaren, stelt zij het bestuur hiervan op de hoogte. Indien het bestuur dit advies volgt en besluit het bezwaar gegrond te verklaren, wordt de bezwaarmaker(s) door het bestuur hiervan op de hoogte gesteld. De ledencommissie stelt de Kennismaker op de hoogte van het besluit. De achtergrond van het bezwaar, doch niet de naam van de bezwaarmaker, zal bij voorkeur worden gedeeld met de Kennismaker tenzij het bestuur anders besluit.

d. Van Kennismaker tot Aspirant

i. Buddy:
Een Kennismaker wordt bij voorkeur voor zijn eerste vergadering, doch uiterlijk tijdens zijn tweede vergadering door de ledencommissie aan een buddy gekoppeld. Deze fungeert als begeleider en informatiebron en ziet er op toe dat de Kennismaker/Aspirant aansluiting houdt met de Kamer en het tijdig signaleert wanneer dit niet het geval is. De buddy is een actief lid van JCI Utrecht en is in bezit van voldoende ervaring en kennis over alle aspecten van JCI.

De ledencommissie informeert geregeld (minimaal 1x per maand) bij zowel de Kennismaker/Aspirant als de buddy hoe het gaat. De buddy is klankbord voor en verlengstuk van de ledencommissie. De Buddy Toolkit vormt een leidraad voor de buddy. De duur van het buddyschap is gedurende het hele Aspirant lidmaatschap.

ii. Activiteiten:
De Kennismaker mag maximaal drie maanden ‘snuffelen’ en laat dan aan de ledencommissie weten of hij Aspirant wil worden of niet. De ledencommissie en het bestuur hebben de mogelijkheid om binnen deze drie maanden de Kennismaker het aspirant-lidmaatschap met opgave van redenen te ontzeggen.

De Kennismaker mag gedurende deze eerste drie maanden deelnemen aan alle activiteiten van de Kamer, tenzij anders vermeld.

e. Van Aspirant tot Lid

i. Aanwezigheid

In voldoende mate:

 • Aanwezigheid bij de Kamervergadering;

 • Deelname aan een commissie(s) en aanwezigheid bij de bijeenkomsten en activiteiten van deze commissie(s). Indeling in een commissie vindt plaats door de commissie coördinator, in overleg met de ledencommissie en de voorzitter van de commissie waarin de Aspirant mogelijk wordt ingedeeld;

 • Aanwezigheid bij overige activiteiten van de Kamer, zoals borrels en activiteiten georganiseerd door andere commissies;

 • Het bijwonen van activiteiten zoals landelijke conventies, trainingen en internationale congressen wordt zeer aanbevolen.

ii. Installatieproject

Een Aspirant moet in een groepje van 2 tot 5 personen een project opleveren waarmee hij bewijst dat hij van toegevoegde waarde is voor de Kamer. Voor het installatieproject worden de volgende richtlijnen meegegeven:

 • Zowel de Kamer als de Aspiranten moeten er iets van leren. Het mag geen herhaling zijn van een project dat in de afgelopen vijf tot tien jaar al eens is uitgevoerd binnen de Kamer. Daarnaast mag het niet iets zijn dat de Aspirant in het dagelijks leven doet.

 • Iedereen van de Kamer moet kunnen deelnemen, indien zij dat wensen.

 • Er mogen aan het project geen verplichte kosten verbonden zijn voor de Kamer en de deelnemende (aspirant-)leden.

 • Het project is gerelateerd aan één van de vier pijlers van JCI en wordt bij voorkeur in (de buurt van) Utrecht uitgevoerd.

 • Lobby, communicatie en promotie zijn een belangrijk onderdeel van het project. De Aspiranten zullen de Kamer(leden) moeten enthousiasmeren om deel te nemen aan het project. Hoe ludieker, hoe beter!

Het idee voor het installatieproject dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de ledencommissie vóórdat de uitvoering in gang wordt gezet. De ledencommissie besluit of het project in voldoende mate de richtlijnen volgt. De Aspirant(en) voeren dit project bij voorkeur circa 6 maanden, doch uiterlijk 1 jaar na de vergadering waarin de Aspirant is geïntroduceerd, uit.

f. Overstappers

Een Overstapper is een lid van een andere Kamer die aangesloten is bij de (inter-)nationale organisatie en dat
lid wil worden van JCI Utrecht. De Overstapper stuurt een mail naar de ledencommissie van JCI Utrecht en maakt haar/zijn interesse voor het lidmaatschap van JCI Utrecht kenbaar. Voor een goede integratie in de Kamer doorlopen Overstappers hetzelfde traject als Geïnteresseerde / Kennismaker / Aspirant, met als enige verschil dat het toekennen van het lidmaatschap na afloop van het installatieproject niet van toepassing is.

g. Herintreders

Een Herintreder is iemand die in het verleden lid is geweest van JCI Utrecht of van een andere Kamer die aangesloten is bij de (inter-)nationale organisatie en die (opnieuw) lid wil worden van JCI Utrecht.

 • Indien deze persoon gedurende één verenigingsjaar of langer geen lid is geweest van JCI en nu wil toetreden tot JCI Utrecht, zal deze persoon (opnieuw) het traject van Geïnteresseerde / Kennismaker / Aspirant doorlopen.
 • Indien deze persoon in het lopende verenigingsjaar is gestopt bij een andere Kamer en nu wil toetreden tot

  JCI Utrecht, zal deze persoon worden behandeld als een Overstapper (zie 2 f).

 • Indien deze persoon in het lopende verenigingsjaar is gestopt bij JCI Utrecht en nu opnieuw wil toetreden tot JCI Utrecht, beslist het bestuur over de herintreding.

3. Bestaande leden

Het JCI lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het beleid ten aanzien van de bestaande Leden is gericht op verhoging van de kwaliteit van het lidmaatschap van het individuele Lid en van de Kamer als geheel. Hiervoor kunnen een aantal criteria als leidraad worden gebruikt. 

a. Beleid bestaande Leden

De te hanteren criteria zijn:

i. Aanwezigheid

 • In voldoende mate: aanwezigheid bij Kamervergadering;
 • In voldoende mate: deelname aan een commissie(s) en aanwezigheid bij de bijeenkomsten en activiteiten van deze commissie(s)
 • In voldoende mate: aanwezigheid bij overige activiteiten van de Kamer, zoals borrels en activiteiten georganiseerd door andere commissies;
 • In voldoende mate: het bijwonen van activiteiten zoals landelijke conventies, trainingen en internationale congressen wordt zeer aanbevolen.

Een bepaalde mate van inactiviteit zonder daarvoor een reden op te geven, is aanleiding voor een gesprek met het bestuur. Het bestuur monitort de activiteit van de leden. Denk bij ‘inactiviteit’ bijvoorbeeld aan structurele afwezigheid bij Kamervergaderingen, geen zitting nemen in een commissie en/of beperkte deelname aan georganiseerde Kameractiviteiten. Het bestuur besluit wanneer er sprake is van een zodanige inactiviteit dat er aanleiding is voor een gesprek.

In overleg met het bestuur is een periode van ‘sabbatical (JCI) leave’ mogelijk, met opgave van redenen.

ii. Persoonlijke ontwikkeling
De missie van JCI is to provide development opportunities that empower young people to create positive change. Iedereen werkt actief aan zijn persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, en brengt daarmee een positieve verandering teweeg in de maatschappij. Dit is het doel van de persoonlijke ontwikkeling waarmee je als Lid van JCI Utrecht continu bezig bent. Een basisprincipe van JCI is one year to lead. Dat betekent dat een Lid elke functie die hij bekleedt één jaar bekleedt. Hiermee borgt de Kamer continue ontwikkelingsmogelijkheden voor alle Leden. Dit impliceert ook dat een Lid gedurende zijn lidmaatschap kennismaakt met of zitting neemt in diverse commissies.

iii. Motivatie
Het Lid heeft een positief georiënteerde instelling en wil deelgenoot zijn van het algemeen geldende gedachtegoed binnen de Kamer.

iv. Bijdragen
Van ieder Lid wordt verwacht dat hij de Kamer zelf, maar ook andere Leden, helpt daar waar dit binnen het vermogen van het Lid ligt en dit ook redelijkerwijs verwacht mag worden. Leden dragen op een constructieve en respectvolle wijze bij aan elkaars persoonlijke ontwikkeling en aan de uitvoering van het jaarlijkse actieplan met betrekking tot het ledenbeleid (bijvoorbeeld door het aandragen van Geïnteresseerden).

b. Ondersteuning bestaande Leden

i. De Commissie Coördinator
De Commissie Coördinator (CoCo) draagt zorg voor een evenredige verdeling van de Leden, aspiranten en kennismakers over de Commissies.

ii. De Commissievoorzitter
De Commissievoorzitter draagt zorg voor het goed meedraaien van de Leden in zijn Commissie. Hierbij wordt de voorzitter ondersteunt door de CoCo.

iii. Kamerbreedproject
Geregeld wordt door een commissie van JCI Utrecht een project met een gemeenschappelijk doel opgezet en uitgevoerd, waarmee JCI Utrecht een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Het is wenselijk dat ieder Lid een dergelijk ‘Kamerbreed’ project ondersteunt, ook al maakt hij geen deel uit van de commissie die in de lead is van dit project.

c. Uitstroom bestaande Leden

i. Natuurlijke uitstroom
Jaarlijks stromen Leden aan het eind van het verenigingsjaar uit vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens van 40 jaar of wegens persoonlijke redenen. Opzegging dient het lid vòòr 1 december van dat boekjaar te doen.

ii. Gedwongen uitstroom
Hoewel de intentie hier niet ligt, is het onvrijwillig uitstromen van een individueel Lid in het uiterste geval mogelijk. Hiervoor verwijzen we naar de procedures zoals beschreven in artikel 9 t/m 12 van de Statuten.

4. Actieplan

Doelstelling
Jaarlijks wordt door de ledencommissie in overleg met het bestuur een actieplan opgesteld waarin beschreven staat welke acties t.a.v. het ledenbeleid noodzakelijk zijn om de gewenste dynamiek in de Kamer te behouden/bereiken. Uitgangspunten hierbij zijn het verwachte vertrek van leden, de (gewenste) samenstelling van de Kamer, leeftijdsopbouw en alle andere denkbare en voor de hand liggende ontwikkelingen, zoals voorgenomen projecten. Ook wordt er een vooruitblik/visie in genoemd.

Bijlage 1: richtlijnen "buddysysteem"

Jouw rol als buddy:

 • Het eerste aanspreekpunt van de aspirant zijn
 • Aspirant informeren en enthousiasmeren over JCI
 • Maak tijd vrij om met je aspirant af te spreken (in het begin zeker 1 keer per maand)
 • Ondersteunen om de aspiranten periode zo aangenaam mogelijk te maken
 • Je bent het visitekaartje van JCI, zorg dat je de rol als buddy serieus neemt

Match aspirant met buddy

 • Wie buddy wilt worden, meldt zich aan bij de ledencie.
 • Enthousiasme en voldoende tijd zijn voorwaarden om buddy te worden
 • Ledencommissie maakt een match tussen aspirant en buddy
 • Ledencie checkt status en voortgang en verzorgt alternatieve match indien het niet naar wens verloopt
 • Je bent buddy voor de gehele kennismaking- en aspiranten periode!

Tijdslijn van een aspirant

Interesse kenbaar maken is in de eerste 2-4 weken. Dan plannen we een meet-up met 2 leden. Na de kennismaking onder het genot van een koffie of drankje volgt er een periode van kennismaken van 3 mnden. Tussen de 4 en 12 mnden heb je de tijd om een installatie-project te organiseren. Dit gehele proces bedoeling duurt maximaal 12 mnden.

Waarover kun je praten?

Wij zijn JCI (Junior Chamber International) Nederland, een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen. JCI is een internationale organisatie met circa 170.000 leden in ongeveer 116 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2000 leden. De organisatie is niet politiek of religieus gebonden. JCI heeft als non-gouvernementele organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties. JCI kent vier pijlers: internationaal, community, persoonlijke ontwikkeling (training & development), business. Overkoepelend is de “fun”-factor die in elke pijler vertegenwoordigd is, maar waarvoor ook specifieke activiteiten georganiseerd worden. We streven ernaar dat de interesse en de activiteiten van de leden gelijkmatig verdeeld zijn over deze vier pijlers.

Internationaal
JCI biedt je tevens de mogelijkheid om internationale contacten op te doen of om je internationale netwerk uit te breiden via Europese Conferenties en Wereldcongressen of door het vervullen van internationale functies.

Community
Ben je maatschappelijk betrokken en wil je meehelpen om de wereld te verbeteren? Ben je geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen? Word lid van een lokale organisatie bij jouw in de buurt en verbeter de wereld met lokale, nationale en internationale projecten. Veel projecten van lokale organisaties worden gerealiseerd door de handen uit de mouwen te steken.

Training & Development
Wil je jezelf ontwikkelen in nieuwe vaardigheden, zoals leiderschap, coachen of bijvoorbeeld teambuilding? Word dan lid van JCI. Het is niet meer nodig om dure bedrijfstrainingen te volgen, JCI beschikt over goede trainers binnen de eigen organisatie die je de gelegenheid bieden om voor weinig geld veel te leren. Misschien wil je liever zelf trainer worden? Ook die mogelijkheid krijg je binnen JCI.

Business
Ben je geïnteresseerd in mogelijkheden op zakelijk gebied. JCI organiseert zakelijke evenementen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Je krijgt er in een keer een netwerk van circa 2000 leden bij. Lid zijn van JCI schept een band en opent deuren die anders gesloten zouden blijven.